تعبیر دیدن دندان در خواب

ساخت وبلاگ
چکیده : تعبیر خواب دندان لقآنلی بیتونتعبیر خواب لق شدن دندان : اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است، نشانه... با عنوان : تعبیر دیدن دندان در خواب بخوانید :

تعبیر خواب دندان لق

آنلی بیتون
تعبیر خواب لق شدن دندان : اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد.
تعبیر خواب دندانپزشک : اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می‌کند، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می‌شوند.
تعبیر خواب تف کردن دندان : اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می‌کنید، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد.

تعبیر خواب دندان دراوردن,تعبیر دیدن دندان در خواب,دندان در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خون آمدن از دندان

تعبیر خواب دندان خونی : اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد.
اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.
اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

تعبیر خواب دندان دراوردن,تعبیر دیدن دندان در خواب,دندان در خواب نشانه چیست

جامع ترین تعبیر خواب دندان سالم و لق و خراب ، افتادن و شکستن دندان سیاه


برچسب‌ها: تعبیر خواب, تعبیر خواب دندان, تعبیر دندان, تعبیر خواب دندان لق, تعبیر لق شدن دندانتعبیر,دندان,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 1:49